Titulinis

 

                                                  

 
 
 
 
 
 

                                            

 
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 

                                                  

 
 
 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rugpjučio  6 dieną  (sekmadienį) mūsų parapijoje bus švenčiami Kristaus atsimainymo atlaidai. Pagrindinės šv. Mišios ir Eucharistinė procesija 12 val.Atlaiduose dalyvaus ir pamokslą sakys diakonas Vincentas Lizdenis.

 
 
 
 
 
Pas Viešpatį iškeliavo kun. jubil. Jonas SURVILA (1925–1950–2017)
 

 

                                                              

 

Kunigas Jonas Survila pašarvotas Marijampolės specialiųjų globos namų koplyčioje. Jo laidotuvės vyks trečiadienį, birželio 28 dieną. 9 valandą ryto Marijampolės specialiuosiuose globos namuose bus aukojamos Šv. Mišios ir velionio palaikai išlydimi į jo tėviškę Girkalnį. 13 valandą Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių kunigas Jonas Survila bus palaidotas Girkalnio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birželio 4 dieną, sekmadienį, mūsų bažnyčios konsekracijos (šventinimo) iškilmė.

 

 

Konsekracijos Šventosios Mišios, kurioms vadovaus Kauno Arkivyskupas Metropolitas Lionginas Virbalas SJ, bus švenčiamos 12 valandą.

 

8 ir 10 valandomis Šventų Mišių nebus. Vakare Šventosios Mišios bus aukojamos 18 valandą.

 
 
 

BELAUKIANT SEKMINIŲ ŠVENTĖS

KVIEČIAME JUNGTIS Į  BENDRĄ MALDĄ KALBANT NOVENĄ Į ŠVENTĄJĄ DVASIĄ .

NOVENA BUS KALBAMA  KASDIEN 

NUO GEGUŽĖS 25d (ketvirtadienio) 17.30 VAL IKI SEKMINIŲ.

 
 
 
 
 
 
 
 
Minint Fatimos apsireiškimų 100m. jubiliejų.
 

12 val. šv. Mišios aikštėje priešais Baziliką su Lietuvos vyskupais.

Liturgijai vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana.

Iš vakaro, gegužės 12 d. 18 val., prasideda maldos vigilija (iki gegužės 13 d. 10 val.).


Norintys keliauti iš Kauno drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centru

kviečiami registruotis mob. 8 686 152 25 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com.