Šilainių bažnyčia
 

Titulinis

Trisdešimtojo eilinio metų sekmadienio evangelija

   

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!' Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. (Lk 18,9-14)

 

Skelbimai

 

Primename tikintiesiems Bažnyčios kvietimą spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį. Nustatytomis sąlygomis (reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės), galima pelnyti atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius. Rožinis bus kalbamas kasdien 17. 30 val. prieš vakarines šv. Mišias.
 
Bažnyčios gale pas Marijos legionierius galima įsigyti katalikiškos spaudos.
 
Primename katalikams privalomą Visų Šventųjų iškilmę – antradienį (lapkričio 1 d.) ir Mirusiųjų paminėjimo dieną (Vėlines) trečiadienį (lapkričio 2 d.).
Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:
Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą; Vėlinių aštuondienio metu (lapkr. 1 - 8 d.) pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius.
 
Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka:
Visi Šventieji, antradienis, mišios  sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 18.00 val. Po vakarinių 18 val. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje, meldžiantis už mirusiuosius.
Vėlinės, trečiadienis, mišių laikas: 8, 10, 12, ir 18 valandomis. Po sumos 12 val. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje, meldžiantis už mirusiuosius.
 
Per Visus šventus ir Vėlines visos aukos bus skiriamos Kauno Kunigų Seminarijos išlaikymui. Seminarija yra išlaikoma tikinčiųjų aukomis, tad kviečiame prie jos išlaikymo prisidėti.