Šilainių bažnyčia
 

Titulinis

 

Antrasis Advento sekmadienis

 

Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių! Ir nemėginkite ramintis: 'Juk mūsų tėvas – Abraomas'. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane, – aš nevertas jam nė kurpių nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“. (Mt 3,1-12)

 

Skelbimai

 

MAMA, TĖTIS  IR VAIKAI  Europos piliečių iniciatyva

SANTUOKAI IR ŠEIMAI APSAUGOTI

Kas tai? Europos Komisijoje yra užregistruota Europos piliečių iniciatyva šeimai ir santuokai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Visoje Europos Sąjungoje renkami parašai, kad ES teisėje būtų aiškiai apibrėžtos santuokos ir šeimos sąvokos: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Iniciatyvai būtina surinkti bent 1 mln. europiečių parašų, iš kurių bent 8 250 turi būti iš LietuvosJeigu iniciatyva pasisektų, būtų užkirstas kelias versti ES šalis įteisinti vienalytes partnerystes kaip šeimai lygiavertį darinį. Europos Sąjungos teisėje šeima būtų laikomi sutuoktiniai, sutuoktiniai ir jų vaikai, vieniši vaikus auginantys tėvai, išsiskyrę tėvai ir jų vaikai, našlaičiais likę broliai ir seserys ir t. t., tačiau šeima nebūtų laikomos tos pačios lyties asmenų partnerystės. Kaip galiu prisidėti?

PASIRAŠYKITE PATYS IR PARAGINKITE  TAI PADARYTI SAVO ARTIMUOSIUS IR DRAUGUS.MŪSŲ PARAPIJOJE PARAŠAI BUS RENKAMI  LAPKRIČIO 27 d. (sekmadienį)

Būtina turėti asmens dokumentą.   

 

Advento metu tikintieji raginami susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų bei penktadieniais užlaikyti pasninką.


Pirmąjį advento sekmadienį, per Šv. Mišias šventinami kalėdaičiai.
Jų įsigyti bus galima raštinėje arba zakristijoje. Tikrąją Kalėdų dvasią užlaikysime tuomet, kai Kūčių vakarienės metu laužysime parapijoje įsigytą ir kunigo pašventintą kalėdaitį.

 

Prasideda Caritas organizuojama kasmetinė akcija „Gerumas mus vienija“. 1997-aisiais gimęs sumanymas prieš Kalėdas kviesti žmones solidarizuotis su vargstančiais, peraugo į eilę metų tebesitęsiančią skurdžiai gyvenančių žmonių paramos akciją.
Prie akcijos prisideda kiekvienas, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę. Surinktos lėšos vėliau panaudojamos mūsų parapijos skurstančių ir atskirtyje esančių asmenų rėmimui, kitiems humanitariniams tikslams. Jeigu kiekvienas iš parapijiečių įsigytų nors po vieną „Carito“ žvakelę šimtams „Carito“ globojamų vargstančiųjų galėtų padovanoti sotesnes Kalėdas.
Caritas žvakučių galima įsigyti raštinėje ir zakristijoje.